Gweledigaeth/Vision

Ein nod yw anelu at sicrhau bod:

· amgylchedd cynnes, croesawgar a chefnogol lle mae ein disgyblion yn  mwynhau gweithio a dysgu gyda’i gilydd.

· pob disgybl yn cael cyfle i gyrraedd ei lawn botensial, yn gymdeithasol, yn gorfforol, yn ysbrydol a moesol

· plant yn teimlo’n ddiogel fel eu bod nhw’n gallu mentro, heb ofni gwneud camgymeriadau

· llais y disgybl yn gryf a bod cyfraniad pob unigolyn yn cael ei barchu

· unigolion yn datblygu’r sgiliau a’r gwerthoedd fydd yn sylfaen yn eu bywydau   tu hwnt i addysg.

· Partneriaeth cryf rhwng yr ysgol, y cartref a’r gymuned

· pawb yn magu balchder yn yr iaith Gymraeg, ein diwylliant a’n cenedl.

· Our aim is to ensure that:

· it’s a warm, welcoming and supportive environment where our pupils enjoy working and learning together.

· all pupils have the opportunity to reach their full potential, socially, physically, spiritually and morally.

· children feel safe so that they can take risks, without fear of making mistakes

· the pupil’s voice is strong and that each individual’s contribution is respected

· individuals develop the skills and values that will underpin their lives beyond education.

· we have a strong partnership between school, home and community

· everyone takes pride in the Welsh language, our culture and our nation.